Regulament Bursa Scolara Rotary

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR SCOLARE DE EXCELENŢĂ ŞI CUANTUMUL LOR

I. PREVEDERI GENERALE

Art.1. Bursa de excelență acordată în baza prezentului Regulament urmărește identificarea, susţinerea şi promovarea talentelor, în ideea creerii unei premise în lansarea acestora spre studii superioare.

Art.2. Bursa se adresează exclusiv elevilor, cetățeni români.

Art.3. Pentru BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY se pot înscrie elevii sau absolvenții de liceu care îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament.

Art.4. Rotary Club Dej va acorda anual BURSA DE EXCELENȚĂ, în valoare de 2.500 lei, unui elev din liceele Municipiul Dej, pe baza selecției setului de documente trimis clubului.

Art.5. Comisia de administrare a clubului, la începutul fiecărui an rotarian (1 iulie-30 iunie), va analiza posibilitatea suplimentării numărului de burse acordate. Sumele alocate sunt constituite din fondurile obținute prin intermediul proiectului “Burse de excelenţă Rotary”, proiect aprobat pentru fiecare an în cadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Rotary Club Dej, și diverse sponsorizări.

Art.6. BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY se acordă în baza unui contract semnat între BENEFICIARUL bursei și Rotary Club Dej, în conformitate cu prevederile Legii 376 din 28.09.2004.

Art.7. Acordarea bursei obligă BENEFICIARUL acesteia la acțiuni de voluntariat în cadrul proiectelor organizate de Rotary Club Dej, pe durata anului în care beneficiază de bursă.

Art.8. BENEFICIARUL are obligaţia să fie integralist şi să nu aiba media pe an de studiu sub nota 9 sau echivalent în cazul unui alt sistem de evaluare în timpul studiilor susținute prin prezenta bursă, în caz contrar Rotary Club Dej va solicita BENEFICIARULUI bursei returnarea integrală sau parțială a sumei acordate şi întreruperea finanţării.

Art.9. Valoarea efectivă a bursei va fi plătită lunar prin transfer bancar în contul BENEFICIARULUI.

Art.10. BENEFICIARUL bursei are obligația ca în termen de 30 de zile de la obținerea BURSEI DE EXCELENȚĂ să comunice în scris către Rotary Club Dej, denumirea băncii, sucursala și numărul contului pentru transferul sumei acordate.

II. CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE EXCELENTA ROTARY

Art.11. Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY orice elev care urmează cursurile la învățământul de zi în liceele din Municipiul Dej și care:

– are domiciliul în Dej sau împrejurimi;

– s-a remarcat în domeniul școlar, prin premiile obținute la Olimpiadele școlare, concursuri sau alte performanțe școlare și are media generală a anilor de studiu anteriori peste 9,50 (sau echivalent);

– nu are nici un grad de rudenie cu membrii Rotary Club Dej.

Art.12. Nu vor constitui criterii de acordare a bursei: sexul, religia, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate în conformitate cu legislația română, accesul la burse din alte surse.

Art.13. Pentru înscrierea în concurs aplicanţii au respectat integral metodologia acordării bursei și îndeplinesc simultan următoarele criterii de departajare:

– A excelat în domeniul școlar, prin premiile obținute la Olimpiadele școlare, concursuri sau alte performanțe școlare și are media generală a anilor de studiu anteriori peste 9,50 (sau echivalent);

– Elaborarea, depunerea și susținerea unui eseu, în limba română, privind motivele pentru care se consideră îndreptățit să primească prezenta bursă ;

Art.14. Fiecare dintre criteriile de mai sus vor fi evaluate cu note de la 1-10 și vor avea o pondere egală în rezultatul final obținut.

Art.15. Sunt criterii suplimentare de departajare:

– implicarea în activități sociale și de voluntariat;

– situația socială și materială;

– implicarea activă în dezvoltarea activităţii scolare;

– modul de redactare și prezentare a documentelor.

III. METODOLOGIA ACORDARII BURSEI

Art. 16 Inscrierea in concurs

Pentru participarea candidaților la concursul privind acordarea BURSEI DE EXCELENȚĂ ROTARY este necesară înscrierea acestora. Aceasta se realizează prin transmiterea unui set de documente în intervalul 1 – 31 octombrie către Rotary Club Dej la receptia Hotelului Black Tulip sau la Centrul de Afaceri Lemnul Verde P-ta 16 Februarie 1A etaj 2.

Fiecare candidat va primi prin E-mail sau SMS o confirmare privind acceptarea/respingerea candidaturii sale în termen de 7 zile de la data expirării termenului de înscriere. Numai documentele completate corect și în întregime vor fi luate în considerare, neîndeplinirea acestei condiții ducând automat la respingerea candidaturii.

Toate documentele primite vor fi puse la dispozitia exclusivă a membrilor Comisiei de Acordare a BURSEI DE EXCELENȚĂ ROTARY (Comisia Proiecte de Servicii a clubului), în 5 zile de la data încheierii înscrierilor.

Rotary Club Dej își asumă răspunderea privind confidențialitatea datelor personale ale candidaților din documentele anexate.

Art.17. – Continutul setului de documente

– Curriculum Vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formării acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare, etc.);

– Copia actului de identitate;

– Copia diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului. Pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale;

– Un eseu de maxim 2 pagini A4, în limba română privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga;

– Scrisori de recomandare de la cadre didactice care il cunosc (minim 2);

– Dovadă, dacă există, care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare;

Art. 18 – Evaluarea candidatilor

Evaluarea candidaților în privința acordării BURSEI DE EXCELENȚĂ ROTARY se va face de către Comisia Proiecte de Servicii a clubului.

Comisia va efectua evaluarea în funcție de criteriile enunțate la Capitolul II, pe parcursul a două etape:

1. Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora.

2. Etapa finală – în care primii 3 candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul precum și un interviu în fața Comisiei.

După încheierea etapei finale Comisia va desemna câștigătorul BURSEI DE EXCELENȚĂ ROTARY pentru anul școlar în curs, cu majoritate de voturi. Totodată, secretarul Comisiei (ales la începutul fiecărui an de către membrii comisiei) va redacta un document final care va reflecta activitatea Comisiei pe parcursul întregului proces de evaluare, precum și motivația alegerii aplicantului câștigător al BURSEI DE EXCELENȚĂ ROTARY. Câștigătorul urmează a fi validat de către BOARD-ul Rotary Club Dej.

Câștigătorul Bursei va fi anunțat prin E-mail și prin SMS în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de înscriere.

Anunțarea rezultatelor se va face prin publicarea lor pe site-ul clubului (www.rotary-dej.ro). Fiecare candidat va primi prin E-mail sau SMS un răspuns referitor la rezultatul alegerii câștigătorului.

Art. 19. Acordarea bursei:

Acordarea bursei se va face în prezența membrilor Rotary Club Dej, cu ocazia Balului de caritate.

BENEFICIARUL Bursei are obligația de a fi prezent la eveniment, cu excepția existenței unor cauze obiective care l-ar împiedica să participe. În cazul unei absențe nemotivate, bursa va fi acordată următorului candidat clasat.

IV. PREVEDERI FINALE

Art.20. Prezentul Regulament se completează cu prevederile din actele normative care reglementează acordarea burselor private sau se modifică după aceeași procedură aplicată la intrarea lui inițială în vigoare.

Art.21. Prezentarea de documente false, în scopul obținerii prezentei burse, atrage după sine sancțiuni conform legislaţiei în vigoare, precum și restituirea imediată a sumelor primite din partea Rotary Club Dej.

 

Presedinte 2014-2015
Virgil Osan